Regulamin konkursu „REKRUTACJA”

 

 

prowadzonego w dniach 8 - 14 stycznia 2023 r.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady funkcjonowania, czas trwania, zasady korzystania i uprawnienia przysługujące Uczestnikom, a także procedurę reklamacyjną oraz obowiązki Organizatora w odniesieniu do konkursu pod nazwą „REKRUTACJA” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, o kapitale zakładowym w wysokości 1.510.000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 („Organizator" albo „Grupa OLX”). Organizator przy realizacji Konkursu współpracować będzie z Hands grupa reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-105 Poznań, przy ul. Kopanina 59, wpisaną do ​ rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179202, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7831583870 („Partner”).
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wskazanej ustawy.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet.
 5. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu OLX Praca na portalu LinkedIn („Strona Konkursu"). 
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany czy przeprowadzany przez portal LinkedIn lub inne serwisy powiązane z portalem LinkedIn.
 7. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 8 stycznia 2024 roku od godziny 12:00 do dnia 14 stycznia 2023 roku do godz. 23:59 („Czas Trwania Konkursu”).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu Czasu Trwania Konkursu, o czym Organizator poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego za pośrednictwem Strony Konkursu najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnym upływem Czasu Trwania Konkursu.

§ 2 Uczestnicy

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
 4. spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie i prawidłowo wykona zadanie konkursowe opisane w § 3 poniżej.
 5. Osoba uczestnicząca w Konkursie, która spełnia łącznie powyższe warunki zwana jest dalej w treści Regulaminu „Uczestnikiem".
 6. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub osoby zatrudnione u Organizatora lub w podmiotach z nim powiązanych oraz Partnera (zarówno pracownicy, jak i osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną) oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych i zstępnych (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Przebieg Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie w formie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Konkursu odpowiedzi na następujące zadanie konkursowe („Odpowiedź”):

Wymyśl nietypowe pytanie rekrutacyjne, którego nigdy nie słyszałeś/aś, a uważasz, że będzie ono wartościowe dla firmy zatrudniającej.

(„Zadanie Konkursowe”).

 1. Udział w Konkursie biorą wyłącznie Odpowiedzi umieszczone w postaci komentarza w Czasie Trwania Konkursu. Odpowiedzi przesłane po tym czasie nie będą uwzględniane przez Organizatora.
 2. Odpowiedź nie może:
 3. naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, w tym praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
 4. zawierać treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić odbiorców w błąd, treści powszechnie uważanych za obraźliwe lub obsceniczne, wulgaryzmów, określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację określonych osób lub grupy osób;
 5. być sprzeczna z zasadami obowiązującymi w portalu LinkedIn. 
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Publikacja Odpowiedzi pod postem konkursowym na Stronie Konkursu jest jednoznaczna ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”).
 7. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu i potwierdzeniem spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.
 8. Każdy Uczestnik może dokonać Zgłoszenia wyłącznie jednej Odpowiedzi. W przypadku nadesłania przez Uczestnika większej liczby Odpowiedzi, Organizator uwzględni wyłącznie pierwszą Odpowiedź, a pozostałe podlegają odrzuceniu. Odpowiedzi odrzucone nie biorą udziału w Konkursie.
 9. Odpowiedź po dokonaniu Zgłoszenia nie może podlegać edycji. Odpowiedzi edytowane nie biorą udziału w Konkursie.
 10. Usunięcie komentarza z Odpowiedzią jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, który:
 12. naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
 13. w związku z Konkursem naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
 14. naruszy zasady obowiązujące w portalu LinkedIn.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Uczestnika także wówczas, gdy zajdzie uzasadniona wątpliwość co do prawdziwości tożsamości Uczestnika lub innych przekazanych przez niego informacji odnośnie jego osoby.
 16. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Konkursu.

 

§ 4 Zwycięzcy

 1. Odpowiedzi nadesłane przez Uczestników będą podlegały ocenie przez komisję konkursową, skadającą się z wyznaczonego pracownika (lub pracowników) Organizatora. Zwycięzcami zostanie dziesięcioro (10) Uczestników, których Odpowiedzi zostaną ocenione najwyżej przez komisję konkursową przy zastosowaniu kryterium oryginalności i kreatywności w wykonaniu Zadania Konkursowego („Zwycięzcy”). 
 2. W wyjątkowych przypadkach, mając na uwadze kryteria wskazane w ust. 1 powyżej, komisja konkursowa może również zdecydować o zakończeniu Konkursu bez wyłonienia Zwycięzców albo zdecydować o wyłonieniu mniejszej liczby Zwycięzców. W takim przypadku niewykorzystane Nagrody pozostaną w dyspozycji Organizatora.
 3. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w terminie wskazanym w poście zawierającym Zadanie Konkursowe, nie później niż w terminie 4 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o fakcie zostania Zwycięzcą również w wiadomości prywatnej.

§ 5 Nagrody

 1. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci zestawu obejmującego następujące elementy składowe:
 2. jeden (1) czarny plecak z nadrukiem,
 3. jedna (1) czarna torba z nadrukiem,
 4. jedna (1) czarna czapka z nadrukiem,
 5. jedna (1) biała filiżanka z nadrukiem,
 6. jeden (1) czarny notes,
 7. jeden (1) czarny długopis z nadrukiem.

(„Nagrody”). 

 1. Wartość każdej Nagrody (zestawu) wynosi 194,47 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery złote 47/100) brutto.
 2. Ze Zwycięzcą skontaktuje się przedstawiciel Partnera na polecenie Organizatora z wykorzystaniem profilu na portalu LinkedIn, do którego link Organizator wskaże w poście, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy przez Partnera przesyłką pocztową lub kurierską na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę.
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru przedmiotów stanowiących część Nagrody, a także prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz, na ekwiwalent pieniężny albo na jakikolwiek inny środek płatniczy lub nagrody innego rodzaju. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 4. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Nagród. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w Konkursie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Nagroda nie jest przyznawana Zwycięzcy w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.
 6. Udział Uczestnika w Konkursie oraz spełnienie zobowiązań Zwycięzcy, nie stanowi podstawy żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Zwycięzcy jest Organizator („Administrator”).
 2. W związku z Konkursem Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa (login) użytkownika na Stronie Konkursu,
  3. inne dane osobowe podane przez Uczestnika w profilu na Stronie Konkursu.
 3. W związku z Konkursem Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Zwycięzcy:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa (login) użytkownika na Stronie Konkursu,
  3. inne dane osobowe podane przez Uczestnika w profilu na Stronie Konkursu,
  4. adres mailowy,
  5. adres korespondencyjny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celach organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców także w celu udostępnienia informacji o jej wynikach, wydania Nagród oraz dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO). W przypadku powstania roszczeń związanych z Konkursem, dane osobowe będą przetwarzane w celu ich dochodzenia lub obrony przed nimi. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do udziału w Konkursie oraz wysłania i odbioru Nagrody (w przypadku Zwycięzców).
 7. Uczestnik i Zwycięzca mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Uczestnik powinien skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl lub skontaktować się drogą mailową na adres dpo@olx.pl.
 8. Organizator powierzy dane osobowe Zwycięzców Partnerowi celem realizacji procesu wysyłki Nagród do Zwycięzców. 
 9. Uczestnik i Zwycięzca są uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, powinny być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu i opublikowania listy Zwycięzców zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: konkurs@olx.pl albo w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43,61-872 Poznań z dopiskiem „Konkurs LinkedIn”.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do kontaktu ze zgłaszającym (korespondencyjny lub e-mail), okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Organizator zwróci się do zgłaszającego reklamację o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Organizatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 4. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi zgłaszającego reklamację pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zgłoszenia naruszenia zasad Konkursu należy kierować na adres konkurs@olx.pl.
 2. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 3. Wszystkie koszty związane z udziałem w Konkursie, w tym dostępem do Internetu będą ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także prawo do przerwania Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia. 

 

Aktualizacje w Twojej skrzynce pocztowej

Klikając "Subskrybuj", potwierdzam, że zapoznałem się z Polityka prywatności i wyrażam na nią zgodę.

Więcej o OLX.pl

Serwis OLX każdego dnia ułatwia dokonywanie dobrych wyborów milionom Polaków. Z naszego serwisu ogłoszeniowego korzysta ponad 12 milionów użytkowników miesięcznie, w praktyce oznacza to więc, że platformy używa co trzeci Polak. To tutaj szukają oni usługodawców i wykonawców, a także produktów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak sprzęt elektroniczny, akcesoria domowe i kuchenne, czy meble. To tutaj wybierają spośród ofert nowej pracy, poszukują domu, wynajmują mieszkania, kupują samochody albo... adoptują czworonożnego przyjaciela.