Regulamin Konkursu OLX

 

Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu („Konkurs”) w serwisie Instagram („Instagram”).
 2. Regulamin Konkursu stanowi treść przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizatorem Konkursu jest: Grupa OLX sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, wysokość kapitału zakładowego 1 510 000 zł („Organizator”).
 5. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, wyłącznie w serwisie Instagram („Instagram”), na profilu “OLX Polska” dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/olxpolska/
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Instagram, a także związany z Instagramem. Organizator zwalnia Instagram z odpowiedzialności z tytułu roszczeń Uczestników związanych z Konkursem.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniające następujące warunki łącznie:
  1. posiadające publiczne konto na Instagramie, przy czym dane osobowe zawarte w profilu muszą być, zgodne z rzeczywistymi danymi osobowymi Uczestnika i nie mogą naruszać regulaminu Instagrama;
  2. posiadające miejsce zamieszkania na terenie Polski;
  3. zapoznają się i zaakceptują Regulamin poprzez Przystąpienie do Konkursu;

(„Uczestnik”).

 1. Przystąpienie do Konkursu („Przystąpienie”) następuje poprzez:

a. ​ ​ ​ zamieszczenie na swoim feedzie profilu na Instagramie autorskiego zdjęcia lub krótkiego filmiku przedstawiającego przedmiot lub przedmioty używane nabyte w serwisie internetowym działającym pod adresem: www.olx.pl („Post Konkursowy”);

b. ​ ​ ​ oznaczenie pod Postem Konkursowym hashtagu #OLXkonkurs;

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, krewni i powinowaci do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail: konkurs@olx.pl
 4. Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont założonych na Instagramie. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest uzależnione od spełnienia przez Uczestnika i podmioty, które świadczą mu wskazane usług niezależnie od Organizatora, dodatkowych określonych warunków, tj.:

a. ​ ​ ​ Prawidłowego działania usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. ​ ​ ​ Prawidłowego działania połączenia internetowego, w szczególności nieprzerwanego, niezawieszonego i niezerwanego, tj. takiego połączenia, które nie spowoduje straty lub zniszczenia treści przesłanych do Serwisu,

c. ​ ​ ​ Brak problemów wynikających z działania Instagrama mających wpływ na dokonanie Przystąpienia,

d. ​ ​ ​ Braku naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,

e. ​ ​ Braku naruszenia regulaminu Instagrama przez Uczestnika.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.09.2022 r. o godzinie 12.00 i kończy się dnia 20.09. 2022 r. o godzinie 23:59 („Czas Trwania Konkursu”).
 2. Zadanie polega na wykonaniu autorskiego zdjęcia lub krótkiego filmiku przedstawiającego przedmiot lub przedmioty używane nabyte w serwisie internetowym działającym pod adresem: www.olx.pl a następnie dodaniu takiego zdjęcia lub filmu na publiczny profil Uczestnika w serwisie Instagram oraz oznaczeniu pod zdjęciem lub filmem profilu serwisu internetowego działającego pod adresem www.olx.pl (@olxpolska) oraz dodaniu w opisie Posta Konkursowego hashtaga “#OLXkonkurs” 
 3. Zwycięzcami Konkursu zostanie sześciu Uczestników, którzy Przystąpili do Konkursu i najlepiej wykonali zadanie konkursowe („Zwycięzca”).
 4. Oceny zadania będącego przedmiotem Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu, w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności jego wykonania. 
 5. Posty Konkursowe można udostępniać w Czasie Trwania Konkursu.
 6. Uczestnik może udostępnić na swoim profilu dowolną liczbę Postów Konkursowych
 7. Profili wykorzystany w ramach Konkursu na Instagramie nie może być fikcyjny. Za profil fikcyjny uznaje się każdy profil którego na podstawie treści na nim udostępnionych nie da się powiązać z Uczestnikiem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładali fikcyjne profile i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu względnie odmowy publikacji zgłoszonych przez Uczestników Postów Konkursowych w przypadku:

a. ​ ​ ​ zawarcia w Poście Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, naruszających uczucia religijne lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;

b. ​ ​ ​ zawarcia w Poście Konkursowym treści reklamowych;

c. ​ ​ ​ naruszenia w Poście Konkursowym jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;

d. ​ ​ ​ gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Postu Konkursowego i jej wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie,

e. ​ ​ ​ zawarcia w Poście Konkursowym wizerunku osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik, którzy nie wyrazili na to zgody.

§ 4. Komisja konkursowa

Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”), do której zadań należy m.in.:

 1. dbanie o prawidłowy przebieg Konkursu,
 2. weryfikacja zgłoszeń,
 3. ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie Nagród,
 4. rozpatrzenie reklamacji Uczestników złożonych w związku z Konkursem.

§ 5. Tryb wyłonienia Zwycięzców

 1. Po upływie Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych Postów Konkursowych. Dokonując wyboru Komisja będzie oceniać ich ​ kreatywność i atrakcyjność wykonania.
 2. Dnia 23.09.2022r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu „OLX Polska” na Instagramie.

§ 6. Nagrody

 1. Zwycięzcom Konkursu Organizator przyzna następujące Nagrody:

a. ​ ​ ​ za zajęcie 1 miejsca – telefon Iphone 13 pro;

b. ​ ​ za zajęcie 2 miejsca – kamera DJI Pocket 2;

c. ​ ​ ​ za zajęcie 3 miejsca – aparat Instax Wide;

d. ​ ​ za zajęcie 4-6 miejsc – zestaw gadżetów OLX;

(„Nagrody”).

 1. Zwycięzca może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.
 4. W przypadku przyznania Nagrody w Konkursie, Zwycięzca prześle niezbędne dane do przekazania i odprowadzenia należności publicznoprawnych związanych z przyznaniem Nagrody (tj. imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu, adres do wysyłki Nagrody, a w celach rozliczeniowo - podatkowych PESEL oraz nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego) we wiadomości na profilu „OLX Polska” na Instagramie (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu „wiadomości”) w terminie 72 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. Jeżeli Organizator nie otrzyma w terminie 72 godzin danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 72 godzin od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w pkt. 5 niniejszego paragrafu Organizator jest uprawniony do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 7. Nagrody w Konkursie wysłane zostaną w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zwycięzcy odpowiedzi z danymi, o czym mowa w ust. 5 powyżej.
 8. W przypadku konieczności odprowadzenia podatku od uzyskanej przez Zwycięzcę Nagrody, Organizator przyzna i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości uzyskanej przez Zwycięzcę Nagrody powiększonej o ww. dodatkową nagrodą pieniężną (ubruttowienie).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody Zwycięzcy pod warunkiem przekazania danych osobowych koniecznych do dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 9 wyżej (zakres danych zgodny z § 8 ust. 6 lit.b). 

 

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail: konkurs@olx.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) jest Organizator. W przypadku umieszczenia uzyskanych w ramach Konkursu danych osobowych na Instagramie, może dojść do udostępnienia danych osobowych podmiotowi prowadzącemu portal i podmiot ten będzie kolejnym, odrębnym administratorem danych osobowych, który może przetwarzać je wg własnych zasad i dla własnych celów, oraz może dojść do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z tym Organizator wskazuje, że w przypadku Instagrama odrębnym administratorem danych będzie Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (adres aktualny na dzień rozpoczęcia Konkursu).
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik:
  1. przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie przetwarzać dotyczące go dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie, ponieważ dane te są niezbędne do realizacji Konkursu, na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
  2. przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora na adres mailowy: dpo@olx.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, rozliczeniowych i podatkowych związanych z Konkursem, a także dla celów kontaktowania się z Uczestnikami, w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, tj. wykonania umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem zawartej poprzez Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują:
 7. w zakresie Uczestników: imię i nazwisko, nazwa profilu na Instagramie,
 8. w zakresie danych Zwycięzcy: nazwisko i imię, nazwa profilu na Instagramie, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, a w celach rozliczeniowo - podatkowych PESEL; dane są przetwarzane w Czasie Trwania Konkursu oraz przez 6 lat po wręczeniu Nagrody dla celów rozliczeniowo - podatkowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora po upływie terminu Konkursu przez okres 3 miesięcy. Po upływie ww. okresów dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz urzędom skarbowym, oraz firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe w celu dostarczenia Nagród.
 11. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych zgodnie z RODO, tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), o ile nie zaistnieją okoliczności uzasadniające dalsze przetwarzanie, jak również prawa do ograniczenia przetwarzania.
 12. Uczestnikowi przysługuje także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 13. W ramach Konkursu Organizator nie przetwarza danych Uczestników skutkujących zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które wywołuje wobec danej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 14. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.

§ 9. Prawa autorskie

 1. W Konkursie mogą brać udział Posty Konkursowe będące w całości utworem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne („Utwór”) autorstwa Uczestnika, któremu przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe lub osobiste do Postu Konkursowego, które zostały stworzone bez udziału osób trzecich i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji z praw autorskich do Utworu (Postu Konkursowego) w zakresie następujących pól eksploatacji:
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie techniką cyfrową;
 4. zakresie rozpowszechniania Utworu – publiczne wystawienie i wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w sieci Internet, w szczególności w ramach profilu Organizatora na portalu Instagram, także w połączeniu z innymi Utworami.
 5. Uczestnik udziela Organizatorowi powyższe zezwolenie obejmuje zgodę na korzystanie z Utworu przez Organizatora w szczególności w celach komunikacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień Utworu – opracowań. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą Organizatorowi. Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez Organizatora na takich samych zasadach, o których mowa w ust. 8 oraz 9 powyżej.
 7. Zezwolenie Uczestnika zawarte w niniejszym paragrafie obejmuje prawo Organizatora do upowszechnienia Utworu bez wskazania autorstwa.
 8. Zezwolenie Uczestnika udzielone Organizatorowi obejmuje prawo Organizatora do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych w ciągu 1 roku od zakończenia Konkursu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 

Aktualizacje w Twojej skrzynce pocztowej

Klikając "Subskrybuj", potwierdzam, że zapoznałem się z Polityka prywatności i wyrażam na nią zgodę.

Więcej o OLX.pl

Serwis OLX każdego dnia ułatwia dokonywanie dobrych wyborów milionom Polaków. Z naszego serwisu ogłoszeniowego korzysta ponad 12 milionów użytkowników miesięcznie, w praktyce oznacza to więc, że platformy używa co trzeci Polak. To tutaj szukają oni usługodawców i wykonawców, a także produktów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak sprzęt elektroniczny, akcesoria domowe i kuchenne, czy meble. To tutaj wybierają spośród ofert nowej pracy, poszukują domu, wynajmują mieszkania, kupują samochody albo... adoptują czworonożnego przyjaciela.