Regulamin konkursu "Fanatyk: Król Bałtyku"

Mamy do rozdania 10 zestawów gadżetów z naszego miniserialu “Fanatyk: Król Bałtyku”! 

Wziąć udział w konkursie można na naszym profilu na Facebooku.
Regulamin konkursu znajdziecie poniżej:

 "Regulamin konkursu "Fanatyk: Król Bałtyku"

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 Organizacja Akcji

1. Organizatorem konkursu "Fanatyk: Król Bałtyku" (zwanej dalej "Akcją") jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 (dalej: "Organizator" lub „Grupa OLX”).

2. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet.

4. Organizator przeprowadza Akcję na fanpage’u OLX Polska na portalu Facebook (dalej "Strona Akcji").

5. Niniejsza Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, promowana czy przeprowadzana przez serwis Facebook lub Instagram.

6. Regulamin Akcji dostępny jest w czasie trwania Akcji oraz w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia na Stronie Akcji.

7. Akcja przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 30.06. 2021 r. od godz. 9:00 do dnia 04.07.2021 r. do godz. 23:59.

§ 2 Uczestnicy

1.  W Akcja może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

a)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;

c)   spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.

2.  Osoba uczestnicząca w Akcji spełniająca łącznie powyższe warunki zwana jest dalej w treści Regulaminu "Uczestnikiem".

3.  Z uczestnictwa w Akcji wyłączeni są członkowie organów lub osoby zatrudnione u Organizatora lub w podmiotach z nimi powiązanych (zarówno pracownicy, jak i osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną) oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych i zstępnych (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Przebieg Akcji

1. Zadaniem Uczestnika jest:

a)  stworzenie kreatywnego i autorskiego rozwinięcia zdania "Mój stary jest fanatykiem OLXa..." („Utwór”);

b)   opublikowanie Utworu w formie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Akcji w okresie od dnia 30.06.2021 r. od godz. 9.00 do dnia 04.07.2021 r. do godz. 23.59

2.  Utwór powinien stanowić oryginalne dzieło Uczestnika, a Uczestnik powinien posiadać do niego pełnię praw autorskich najpóźniej w momencie publikacji komentarza z Utworem pod postem konkursowym na Stronie Akcji.

3. Komentarze z Utworami opublikowane po 04.07.2021 r., godz. 23:59 nie będą uwzględniane przez Organizatora.

4.  Utwór nie może:

a)  naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego i dobrych obyczajów, w tym praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich;

b) zawierać treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić odbiorców w błąd, treści powszechnie uważanych za obraźliwe lub obsceniczne,  wulgaryzmów, określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację określonych osób lub grupy osób;

c) być sprzecznym z wytycznymi dla społeczności portalu Facebook www.facebook.com/communitystandards/ lub Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119.

5. Publikacja komentarza z Utworem pod postem konkursowym na Stronie Akcji jest jednoznaczna ze zgłoszeniem udziału w Akcji (dalej: „Zgłoszenie”).

6. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w Akcji.

7.  Każdy Uczestnik może dokonać Zgłoszenia wyłącznie jednego Utworu. W przypadku nadesłania przez Uczestnika większej ilości Zgłoszeń uwzględnia się wyłącznie Utwór zgłoszony jako pierwszy, a pozostałe podlegają odrzuceniu. Utwory odrzucone nie biorą udziału w Akcji.

8. Utwór po jego Zgłoszeniu nie może podlegać edycji – poza korektami oczywistych omyłek pisarskich oraz błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub stylistycznych. Edytowane Utwory nie będą uwzględniane przez Organizatora.

9.  Usunięcie komentarza z Utworem albo Utworu z treści komentarza jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Akcji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, który:

a)  naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;

b)   w związku z Akcją naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

c) naruszy wytyczne dla społeczności Facebook www.facebook.com/communitystandards/ lub Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Uczestnika także wówczas, gdy zajdzie uzasadniona wątpliwość co do prawdziwości tożsamości Uczestnika lub innych przekazanych przez niego informacji odnośnie jego osoby.

12. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Akcji.

§ 4 Zwycięzcy

1. Utwory nadesłane przez Uczestników będą oceniane w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności wykonanego zadania przez powołaną przez Organizatora 3-osobową komisję (dalej “Komisja”), która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Akcji.

2.  W oparciu o kryteria wskazane w ust. 1 Komisja wyłoni dziesięciu (10) zwycięzców („Zwycięzcy”). W wyjątkowych przypadkach, mając na uwadze kryteria wskazane w ust. 1, Komisja może również zdecydować o zakończeniu Akcji bez wyłonienia Zwycięzców albo mniejszą liczbę Zwycięzców.

3. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi na Stronie Akcji do dnia 09.07.2021 r.

4. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.

5.  Na mocy niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z momentem wydania Nagrody, Zwycięzca przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do Utworu oraz związanych z nim przedmiotów praw pokrewnych, na polach eksploatacji znanych w momencie ogłoszenia Akcji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a. rozpowszechnianie Utworu bez względu na zastosowaną technologię przez umieszczenie Utworu na stronach internetowych należących do Organizatora lub podmiotu kapitałowo powiązanego z Organizatorem w ramach OLX Group oraz rozpowszechnienie Utworu w sieci internet w ramach kampanii on-line, w tym w szczególności w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram oraz YouTube, jak również prawo rozpowszechniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

b. utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu bez względu na przyjętą technikę, w tym przy użyciu zapisu cyfrowego, i na wszelkiego rodzaju nośnikach w w/w celach;

c. wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych, w w/w celach;

d. użyczenie i wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Utworu, w w/w celach.

6.        Uprawnienie Organizatora, o jakim mowa powyżej, obejmuje również:

a.   prawo do wykorzystywania Utworu i związanych z nimi praw pokrewnych w różnych formatach;

b.   prawo do włączania Utworu do innych utworów;

c. prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji Utworu nie skutkujących powstaniem opracowania, ale które mogą okazać się potrzebne w celu efektywnego korzystania z Utworu przez Organizatora;

d. wszelkie prawa zależne, w szczególności prawo tworzenia opracowań Utworu oraz zezwolenie na swobodne przenoszenie oraz udzielenie przez Organizatora uzyskanych praw na swobodne wykonywanie praw zależnych do Utworu, w tym na korzystanie i rozporządzanie bez ograniczeń wszelkimi opracowaniami Utworu stworzonymi przez Organizatora, bądź na jego zamówienie.

7.    Zwycięzca zezwala Organizatorowi na:

a. korzystanie i rozpowszechnianie Utworu oraz jego opracowań bez oznaczania w jakikolwiek sposób autorstwa oraz oznaczenia Zwycięzcy, z tym zastrzeżeniem, że wskazanie danych Zwycięzcy przy ogłoszeniu wyników Akcji jest obligatoryjne;

b. ingerencję w Utwór w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez ich dowolną modyfikację, zmianę, przekształcenie w tym także tworzenie opracowań;

c. wykonywanie nadzoru nad sposobem korzystania Utworu;

d. udzielanie dalszych zgód dotyczących autorskich praw osobistych Zwycięzcy.

§ 5 Nagrody

1. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci zestawu fanatycznych gadżetów OLX składających się z butelki termicznej, kubka emaliowanego, scyzoryka wielofunkcyjnego („Nagroda”).

2. Wartość Nagrody wynosi łącznie 120 zł brutto.

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz ani na ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

4. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Nagród. Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w Akcji jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Zwycięzca Akcji zobowiązany jest pokwitować odbiór Nagrody poprzez podpisanie protokołu przyjęcia Nagrody (załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji). Spełnienie tego wymogu stanowi warunek wydania Nagrody.

6. Udział Uczestnika w Akcji oraz spełnienie zobowiązań Zwycięzcy, nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.

§ 6 Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2.  Uczestnik przystępując do Akcji przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie przetwarzał jego dane osobowe w celach organizacji i przeprowadzenia Akcji, a w przypadku Zwycięzców Akcji – także w celu udostępnienia informacji o jej wynikach, wydania Nagród oraz dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku powstania roszczeń związanych z Akcją, dane osobowe podane przez Użytkownika będą przeprowadzane w celu ich dochodzenia lub obrony przed nimi. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów. Dane Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Uczestnik powinien skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji, tj. do dnia 11.07.2021 r. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo w formie pisemnie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43,61-872 Poznań z dopiskiem „Konkurs Noclegi OLX”.

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na wskazany powyżej adres.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do kontaktu ze zgłaszającym (korespondencyjny lub e-mail), okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.

4. Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena, podjętej przez Komisję decyzji, co do wyboru przez Komisję zwycięzców Akcji.

5. Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. O wyniku reklamacji zgłaszający zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej albo w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres wskazany przez zgłaszającego.

7. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego przez właściwy Sąd powszechny.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zgłoszenia naruszenia zasad Akcji należy kierować na adres: [email protected]

2. Wszelkie materiały promujące Akcji mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

3. Wszystkie koszty związane z udziałem w Akcji, w tym dostępem do Internetu zostaną poniesione przez Uczestnika Akcji.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, przerwania Akcji lub jej wcześniejszego zakończenia. Zmiany do Regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia na Stronie Akcji.

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY

1.  Niniejszym kwituję odbiór nagrody ufundowanej przez Grupę OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań (dalej „Spółka”) za wygraną w Akcji organizowanej przez Spółkę.

2.  Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci:

− zestawu Fanatycznych gadżetów OLX składających się z butelki termicznej, kubka emaliowanego, scyzoryka wielofunkcyjnego  o wartości 120 zł brutto

3.  Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz, że legitymuję się poniższymi danymi osobowymi i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

a. Organizator będzie przetwarzał podane przeze mnie dane osobowe w celach organizacji i przeprowadzenia Akcji, udostępnienia informacji o jej wynikach, wydania Nagród oraz dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku powstania roszczeń związanych z Akcją, dane osobowe podane przeze mnie będą przeprowadzane w celu ich dochodzenia lub obrony przed nimi. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO).

b. Moje Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji.

c. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia.   W   celu   skorzystania   z   któregokolwiek   z   ww.   praw   powinienem   skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl. Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Akcji. Jestem uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

……………….….….., dnia ………………2021 roku

 

……………………….….…..

                                                                           (podpis odbierającego nagrodę)

 

Aktualizacje w Twojej skrzynce pocztowej

Klikając "Subskrybuj", potwierdzam, że zapoznałem się z Polityka prywatności i wyrażam na nią zgodę.

Więcej o OLX.pl

Serwis OLX każdego dnia ułatwia dokonywanie dobrych wyborów milionom Polaków. Z naszego serwisu ogłoszeniowego korzysta ponad 12 milionów użytkowników miesięcznie, w praktyce oznacza to więc, że platformy używa co trzeci Polak. To tutaj szukają oni usługodawców i wykonawców, a także produktów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak sprzęt elektroniczny, akcesoria domowe i kuchenne, czy meble. To tutaj wybierają spośród ofert nowej pracy, poszukują domu, wynajmują mieszkania, kupują samochody albo... adoptują czworonożnego przyjaciela.